Medzinárodný deň-Gramotnosť

8. septembra 2022, anina, ČRIEPKY ZO ŽIVOTA

Gramotnosť – Vedeli ste, že 8.september bol vyhlásený UNESCOm už v roku 1966 za medzinárodný deň? Občas sa v kalendári zastavím a informácie si „vygúglim“. Čakám, či to všimne aj niekto iný, najmä média, aby  to nebol sviatok iba „na papieri“.

Gramotnosť/Negramotnosť, sviatok akceptujem. Hoci kalendár často ponúka rôzne absurdnosti, ale to radšej neriešim. Veď aj prečo! Máme dosť iných starostí.

Gramotnosť

„Gramotnosť sa v pôvodnom, základnom význame chápe ako kompetencia (zručnosť, schopnosť, znalosť) písania a čítania s porozumením (a príp. aj počítania). V širšom zmysle predstavuje podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka základnú znalosť alebo ovládanie niečoho, primeranú vzdelanosť, zručnosť v istom odbore,[1] tzn. komplex disponibilít a potencialít človeka v určitej oblasti.“ Toľko citácia  z Wikipédie.

Negramotnosť

Informácia z Wikipédie je v tomto prípade trochu  stručnejšia –  „Negramotnosť alebo  anafabetizmus alebo analfabectvo – neznalosť čítania a písania“. Na druhej strane uvádza stupne negramotnosti  a rozšírenie negramotnosti v %  na slovenskom území od roku 1830 až do roku 1930. Nie sú k dispozícii nové štatistiky? Neverím, že by neexistovala negramotnosť na Slovensku. Medzier vo vzdelaní určite máme…

Mediálna gramotnosť

Pozornosť by si z môjho pohľadu zaslúžila finančná gramotnosť verzus negramotnosť. Ibaže dnes sa mi viac natíska otázka mediálnej gramotnosti, resp. negramotnosti. Bude to môj pohľad, môj názor, môžete a nemusíte súhlasiť.

Už sme raz takí, informácie s obľubou  čerpáme zo sociálnych sietí. Ja som našťastie iba na jednej, ale bohato mi stačí.

Internet „dobrý sluha a zlý pán“. Áno, ako dobrý sluha nám sprostredkuje kontakt so vzdialenejšími, či bližšími príbuznými, s priateľmi. Umožňuje nám vymieňať si zážitky, fotografie… Hovorí sa, že internet sa stáva zdrojom informácii najmä mladších, ale nezaostávame ani my skôr narodení.

Sociálne siete sú, žiaľ, často zneužívané  na kyberšikanu, na politické šarvátky, na skresľovanie, prekrúcanie historických i súčasných faktov. Do určitej miery to umožňuje anonymita v internetovom priestore. NIC neuznávam. To už nemá nič spoločné s mediálnou gramotnosťou, ani  so slušnosťou. Možno vedie skôr k mediálnej negramotnosti. Bez takého pána by sme sa  obišli!

Podľa môjho názoru cieľovou skupinou pre  zvyšovanie mediálnej gramotnosti by mali byť hlavne mladí ľudia. Predovšetkým v dobe, keď záujem mladých klesá o klasické spravodajstvo. Zároveň treba dodať, že nezáujem o spravodajstvo sa týka aj mojej generácie. Mnohí známi často konštatujú „Vypočujme si prehľad správ a po prvej reklame prepínam…“ alebo „Celý mesiac dávajú k správe jeden a ten istý záber…“ Nemajú aktuálnu fotografiu alebo je to snaha ovplyvňovať, manipulovať verejnou mienkou? Žiaľ, v masovo-komunikačnom priestore je veľa diletantov, ktorí sú buď fušeri alebo  určitú odbornosť aj majú, ale  dávajú sa zneužívať.

Uvítala by som alternatívu – objektívne spravodajstvo. 

Často počujem, čítam, že dávame prednosť konšpiračným webom. Máme si overovať fakty! Ibaže, kde je to správne miesto, kto je správny človek, ktorému máme dôverovať. Ako si overiť zdroj, autora, pravosť obrázku, či dôveryhodnosť obsahu? Prečo by sme to mali robiť individuálne? Prečo by nám túto službu nemalo robiť dôveryhodné médium, dôveryhodní ľudia? Iste máme na Slovensku veľa odborníkov,  ktorí za ostatné roky, získali vysokoškolské vzdelanie v oblasti masmediálnej komunikácii. Kde sú?

Napriek predchádzajúcemu konštatovaniu verím, že v mediálnom svete stále pôsobia žurnalisti, redaktori, spravodajcovia, publicisti vzdelaní a s úctou k objektívnemu šíreniu informácii a k  nášmu  jazyku.

Myslím si, že sa patrí k dnešnému Medzinárodnému dňu gramotnosti zaželať nám všetkým silu kritického myslenia, ktoré nám, pomôže zorientovať sa a odolať náročného tlaku, až pretlaku informácii dnešnej doby.

Nezabudnime:

„Sloboda myslenia je jediná pravá a najväčšia sloboda, ktorú človek môže dosiahnuť.“

Maxim Gorkij ruský spisovateľ 1868 – 1936

Oprava textu: 09.09.2022

Vypustila som text týkajúci sa konkrétnych NICov. Ospravedlňujem sa za ich uvedenie, ale zároveň nič nemením na svojom názore k NICom, ako takým, nakoľko som to uviedla v súvislosti so zneužívaním sociálnych sietí.